Routine inclusie van lange-termijn patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de landelijke Nederlandse traumaregistratie


Q.M.J. van der Vliet, A.R. Bhashyam, F. Hietbrink, R.M. Houwert, F.C. Öner, L.P.H. Leenen

Vrijdag 30 november 2018

11:16 - 11:23u in Zaal 2

Categorieën: (V) vrije voordracht, Traumachirurgie

Parallel sessie: V02 Traumachirurgie


Introductie

Met toenemende overleving in traumapatiënten is er behoefte aan lange-termijn uitkomsten. In diverse landen zijn om deze reden patiënt-gerapporteerde uitkomsten toegevoegd aan traumaregistraties. Het proces hieromtrent is afhankelijk van de geografische en culturele context, maar gegevens over Europese ervaringen met implementatie hiervan ontbreken.

Methode

Dit was een prospectieve cohortstudie in een level 1 trauma centrum. Alle patiënten ≥18 jaar die zich voor trauma presenteerden in 2015 en 2016 werden geïdentificeerd uit de traumaregistratie. Overleden patiënten, patiënten met verminderde cognitie, patiënten die de Nederlandse taal niet beheersten of in het buitenland woonden, werden geëxcludeerd. Geïncludeerde patiënten werden benaderd voor het invullen van een korte vragenlijst, initieel per brief, vervolgens middels een herinneringsbrief en bij uitblijven van respons tot driemaal telefonisch.

Primaire uitkomsten waren proces-gerelateerd; respons rate, respons methode, workload, en redenen voor niet responderen. Secundaire uitkomst was gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, gemeten met de EQ-5D.

Resultaten

Er werden 2025 patiënten geïdentificeerd, van wie 1753 in aanmerking kwamen voor follow-up middels een vragenlijst. 1315/1753 patiënten namen deel, leidend tot een respons rate van 75%. Het merendeel van de vragenlijsten werd gecompleteerd op papier (990/1315; 75%), telefonisch werden 325 (25%) vragenlijsten ingevuld. De geschatte workload bedroeg 0.3 – 0.5 FTE. De belangrijkste oorzaak van niet responderen was het gebrek aan correcte contactgegevens (245/438 non-responders; 56%).

Mediane EQ-5D score was 0.81 (IQR 0.68 – 1.00; range -0.33 – 1.00). In vergelijking met de Nederlandse referentiepopulatie waren uitkomsten, hoewel acceptabel, significant lager (p <0.001).

Conclusie

Routinematige inclusie van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in Europese zorgsystemen, zoals het Nederlandse, is haalbaar. Voor vaste implementatie zijn echter financiële middelen noodzakelijk. Nederlandse traumapatiënten rapporteren verminderde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in vergelijking met een referentiepopulatie. Verdere integratie van deze uitkomstmaten in traumaregistraties kan helpen met wereldwijde benchmarking van kwaliteit van traumazorg.

Flowchart van responsproces.
Demografische en klinische karakteristieken.
Uitkomsten.