Met “Ik geef u onze folder mee” heeft 1 op de 8 nòg geen idee


F.W.M. Schlatmann, L. van Silfhout, M.R. van Balken, J.H.P. Lardenoije

Vrijdag 30 november 2018

11:08 - 11:15u in Zaal 3

Categorieën: (V) vrije voordracht, Vaatchirurgie

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie


Introductie

2 Miljoen Nederlanders ouder dan 16 jaar zijn laaggeletterd en hebben daardoor minder gezondheidsvaardigheden (Health Illiteracy, HI). Dit heeft grote consequenties, zoals een hoger complicatie- en mortaliteitsrisico en forse meerkosten (jaarlijks 127 miljoen euro). Het probleem lijkt eerder groter dan kleiner te worden door aandachtsverschuiving naar schriftelijke bronnen in informatievoorziening.

Methode

Patiënten die de vaatchirurgische polikliniek bezochten in januari t/m mei 2018 (n=458) werden een gevalideerd en geanonimiseerde vragenlijst (Set of Brief Screening Questions, SBSQ) toegestuurd. SBSQ bevat 3 vragen met Likert scale (0-4) over gebruik van iemands hulp bij het lezen van brieven of folders, zekerheid bij invullen van medische formulieren en auto-educatie bij onvoldoende begrip van medische folders. HI werd gedefinieerd, zoals beschreven in de literatuur, als een gemiddelde score van ≤2. Tevens werd geslacht en leeftijd verzocht te melden. De lokale haalbaarheidscommissie gaf geen toestemming voor een non-responderanalyse zonder de anonimiteit op te heffen. Derhalve werd hiervan afgezien.

Resultaten

327 Van de 458 vragenlijsten werden geretourneerd (response rate 73,2%). De mediane leeftijd bedroeg 71,5 jaar (IQR 63-77); 56,6% was man, bij 2% was het geslacht niet ingevuld. Uit ons onderzoek kwam een prevalentie van HI 13,8% (mediane leeftijd 71,0 jaar (IQR 63-79), 57,8% man, 2,2% geslacht niet ingevuld).  Deze prevalentie is hoger dan de 12% die bij een vergelijkbaar onderzoek bij de urologie werd waargenomen en hoger dan het landelijk gemiddelde 11,9% dat werd gevonden bij een groot Europees onderzoek.

Conclusie

Onder vaatchirurgische patiënten bleek de prevalentie van HI met bijna 14% hoog en bovengemiddeld. Bewustwording hiervan, aandacht voor deze groep middels aangepast informatiemateriaal en nadere inspanning om deze groep te bereiken is van groot belang. Immers: verbetering van HI zal verbeterde zorguitkomsten en kostenreductie als gevolg hebben.