Het effect van gesuperviseerde looptherapie op cardiovasculaire risicofactoren bij claudicatio intermittens: een systematische review en meta-analyse


S.C.P. Jansen, B.B.N. Hoorweg, S.E. Hoeks, M.M.L. van den Houten, M.R.M. Scheltinga, J.A.W. Teijink, E.V. Rouwet

Vrijdag 30 november 2018

11:40 - 11:47u in Zaal 3

Categorieën: (V) vrije voordracht, Vaatchirurgie

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie


Introductie

Cardiovasculaire events, zoals een myocardinfarct of beroerte, dragen significant bij aan de prognose van patiënten met perifeer vaatlijden. Daarom is cardiovasculair risiciomanagement een essentieel onderdeel van de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens (CI). Het cardiovasculaire risico wordt grotendeels bepaald door modificeerbare risicofactoren, welke behandeld kunnen worden middels medicatie en verbetering van de leefstijl. Het doel van deze studie is het vaststellen van de effecten van gesuperviseerde looptherapie (GLT) op modificeerbare cardiovasculaire risicofactoren.

Methode

In deze systematische review en meta-analyse van prospectieve studies worden de effecten van GLT op cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten met CI onderzocht. Studies kwamen in aanmerking voor inclusie als werd gerapporteerd over baseline en follow-up waarden van ten minste een van de volgende factoren: bloeddruk (systolisch, diastolisch), hartfrequentie, lipiden (totaal cholesterol, triglyceriden, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol), glucose, HbA1c, lichaamsgewicht, BMI of roken. Gepoolde ‘mean differences’ tussen follow-up en baseline zijn geanalyseerd middels random-effects model. Data werd verdeeld in korte termijn (6 weken tot 3 maanden) en middenlange termijn (6 tot 12 maanden) follow-up. Statistische heterogeniteit werd weergegeven middels I² en Q-statistic.

Resultaten

27 studies met in totaal 808 patiënten werden geïncludeerd in dit review. Op korte termijn resulteerde GLT in significante verbeteringen van systolische bloeddruk (afname van 4 mmHg, 10 studies, 95% betrouwbaarheidsinterval [-6.40 tot -1.76], 0%) en diastolische bloeddruk (afname van 2mm Hg, 8 studies, [-3.64 tot -0.22], 35%). Op middenlange termijn resulteerde GLT in significante verlaging van LDL-cholesterol (afname van 0.2 mmol/L, 4 studies, [-0.30 tot -0.12], 29%) en totaal cholesterol (afname van 0.2 mmol/L, 4 studies, [-0.38 tot -0.10], 36%). Voor de overige risicofactoren of termijnen werden geen significante effecten van GLT gevonden.

Conclusie

Deze systematische review en meta-analyse presenteert de positieve effecten van GLT op modificeerbare cardiovasculaire risicofactoren, namelijk op bloeddruk en cholesterol levels. Ondanks de matige studiekwaliteit, kleine patiëntenaantallen en heterogeniteit van geïncludeerde studies, ondersteunen deze resultaten het voorschrijven van GLT niet alleen voor het vergroten van de loopafstand maar ook voor het verbeteren van cardiovasculaire risicofactoren. Toekomstige studies zijn nodig om de potentiële effectiviteit van GLT aan te tonen op het gebied van verbetering van cardiovasculaire risico’s en het promoten van een gezonde leefstijl.